برو بالا

lotra.ir

lotra.ir

آبگرمکن برقی بدون مخزن و زودجوش
درباره

آبگرمکن زود جوش برقی بدون مخزن )ترکی ه( . آبگرمکن زودجوش برقی بدون . . veito آبگرمکن زود جوش برقی بدون مخزن
ترکی ه . . آبگرمکن های veito مخزن صد در صد ساخت ترکی ه تکنولوژی المان. . شرکت لوترا نمای نده انحصاری کارخانجات
بهتری ن گزی نه برای مناطقی است که فاقد گاز شهر ی می باشند و همچن ی ن می توان بعنوان جای گزی ن سی ستم مرکزی veito بدون مخزن
ساختمان برای تامی ن آب گرم در ب ی ن فصول و ی ا مناطق یی القی و وی الیی که ن ی از فور ی به آب گرم باشد آنرا انتخاب نمود . . ای ن
آبگرمکن ها کاربرد های ب سی اری در زمی نه های صنعت ی ،مسکون ی، هتلی، ب هداشت ی ، آزمای شگاهی ، کارگاهی، کانکس و... را دارند
که با توجه به نوع ن ی از ، دستگاه مورد نظر معرفی می گردد. . کار برد های وی ژه آبگرمکن های زود جوش: . . 1 -ساخت کشور
ترکی ه و دارا ی کی فی ت باال و طول عمر حد اقل 10 ساله . 2 -بدون مخزن بوده و بصورت آن ی آب را گرم می کند و هی چگونه
محدودی ت ی در مصرف آب گرم مداوم ندارد . . 3 -دارا ی صرف جویی 40 درصدی برق در مقای سه با آبگرمکن های مخزن دار . 4 -
دارای آب گرم بهداشت ی ، بدون هی چگونه زنگ زدگی ، تغیی ر رنگ در آب خروجی وی ا سوراخ شدن آبگرمکن با توجه به خورندگی
های شدی د آب . . 5 -قابل استفاده با آبهای امالح سبک و سنگی ن و با قابلی ت رسوب زدایی دائمی . . 6-دارای استاندارد حفاظت در
وزن بسی ار سبک ، دارا ی طراحی زی با و با ابعاد بسی ار کوچک . . 8 -قابلی ت نصب در اتاقک دوش ، -7) . . IP24 (برابر پاشش آب
زی ر سی نک ، داخل کاب ی نت ، سقف کاذب و... . 9 -دارا ی انواع قدرت ها و مدلهای مختلف و قابلی ت استفاده با برق سه فاز و تکفاز. .
. . ir.veito: Instagram . ir.lotra.www . . 10 -نصب بسی ار آسان ، دارای 1 سال گارانت ی و 3 سال خدمات پس از فروش

کلیدواژه‌ها